Edukacija za transakcionog psihoterapeuta

Edukacija i sertifikacija u transakcionoj analizi

               

Zoran Milivojević

   

Postoji izvesna tendencija kod transakcionih analitičara da osećaju ponos što je proces edukacije i sertifikacije u transakcionoj analizi veoma diferenciran, razrađen i kompleksan. U tom smislu se edukativni proces u TA po svojoj kompleksnosti prevazišao psihoanalizu i smatra se jednim od najviše razrađenih. Ovakav stav implicira netačnu pretpostavku da ovakav sistem edukacije može garantovati kvalitet onih terapeuta koji su kroz njega prošli. Tako je, na primer, pre nekoliko godinau Velikoj Britaniji jedan transakcioni analitičar osuđen za pedofiliju.

Jedan od razloga za veliku kompleksnost edukativnog procesa u TA je i to što se transakcona analiza kao psihološka teorija razvila u četiri ponekad veoma različita pravca primene (psihoterapija, savetovanje, obrazovanje i organizacijska primena). Ova četiri osnovna pravca su u edukaciji zastupljeni kao četiri osnovne specijalizacije od kojih svaka ima svoj sistem sertifikacije. Zbog toga ćemo mi ovde govoriti samo o transakciono-analitičkoj psihoterapiji (TAP).

Jedna od osnovnih tehnika rada u transakcionoj analizi je ugovor. Tako na primer ugovor između terapeuta i klijenta jasno definiše i operacionalizuje ciljeve rada, ali i definiše druge aspekte odnosa. Nije u pitanju samo praktično sredstvo, već i etičko sredstvo jer se na taj način poručuje klijentu da je on odgovorno i odraslo ljudsko biće koje samo upravlja svojom sudbinom. Zbog toga je veoma važno da klijentu bude sve jasno kao i da se za sve dobije njegov eksplicitni pristanak. U tom smislu je ugovor i osnovno sredstvo koji tokom edukacije definiše trilateralni odnos između učenika, njegovog učitelja i supervizora i profesionalnog udruženja sa treće strane. Insistiranje na ugovoru i jasnim procedurama dovelo je do razvoja velikog niza jasno definisanih i razrađenih procedura koje uobličavaju sertifikaciju unutar TA. Iako su unutar organizacja za transakcionu analizu mnogi ponosni na tako diferenciran model treninga i sertifikacije, on je, bar po našem mišljenju, istovremeno i veliki nedostatak ove škole jer ceo model deluje odbojno na buduće psihoterapeute. Posebno ako se posmatra u svetlu konkurencije s drugim modelima i modalitetima psihoterapijske edukacije i sertifikacije.


Međunarodni format edukacije i sertifikacije


Edukacija u transakcionoj analizi je zasnovana na pojedincima koji imaju status zvaničnih međunarodno priznatih edukatora i/ili supervizora, a koji u svojim lokalnim sredinama okupljaju učenike oko sebe. Međunarodno priznati edukatori i supervizori imaju engleski naziv Teaching and Supervising Transactional Analyst (TSTA), Teaching Transactional Analyst (TTA), Suprervising Transactional Analyst (STA), Provisional Teaching and Supervising Transactional Analyist (PTSTA), Provisional Teaching Transactional Analyst (PTTA) i Provisional Suprvising Transactional Analyst (PSTA), i to u sva četiri područja primene. Istovremeno, na međunarodnom nivou, postoji jasna i čvrsta struktura koja daje akreditaciju, kredibilitet i autoritet tim pojedincima. U pitanju je Međunarodna asocijacija za transakcionu analizu (International Transactional Analysis Association ili skraćeno I.T.A.A. www.ITAA-net.org ). na regionalnom, evropskom nivou, to je Evropska asocijacija za transakcionu analizu (European Association for Transactional Analysis ili skraćeno E.A.T.A. www.euronews.org ). Dugi niz godina se edukacija iz transakcione analize odvijala kroz dejstvo ova tri faktora: globalnog, regionalnog i lokalnog.
Zahvaljući tome što je ITAA nastala 1965 godine, još tokom života Erika Berna, osnivača transakcione analize (umro 1970), autoritet osnivača je svakako doprineo da u samom početku razvoja transakcone analize sistem edukacije i sertifikacije bude postavljen jedinstveno i globalno. Međutim, tokom poslednjih petnaestak godina i tu postoji izvesni stepen dezintegracije tako da su regionalna udruženja definisala svoje interese i u većoj ili manjoj meri preuzela sistem sertifikacije. Tako je jedno udruženje formirano u latinskoj Americi (ALAT), jedno u Evropi (EATA) i jedno u zapadnopacifičkoj oblasti (WPATA). Uprkos svega princip internacionalnosti je zadržan jer ova udruženja u principu međusobno priznaju trening i sertifikate.

Na lokalnom nivou učitelji okupljaju učenike u edukativne grupe, a kada broj zainteresovanih dovoljno poraste, uobičajeno je da se formira lokalnu udruženje. Iako u nekim državama postoji samo jedno nacionalno udruženje, u mnogim zemljama ima i po nekoliko ovakvih udruženja. Takođe je uobičajeno da više učitelja formira institut ili centar za trening i superviziju koji pokriva određeno područje. U poslednjih desetak godina postoji čitav niz univerziteta (pogotovu u Engleskoj) koji u okviru postdiplomskih studija nude mogućnost da se postane „magistar nauka u oblasti transakcione analize” i da se istovremeno pripremio za pristup sertifikacionom ispitu pri međunarodnom ili regionalnom udruženju.


Od pripravnika do učitelja


Edukacija za transakcionog analitičara ima dva asimetrična nivoa. Prvi ili osnovni nivo i drugi ili napredni nivo koji vodi ka sertifikaciji za transakcionog analitičara.

Osnovna edukacija. Ulazna vrata u edukaciju iz transakcione analize je pohađanje početnog nivoa edukacije koji se naziva TA 101 trening. Tokom ovog kursa stiče se uvid u osnovnu teoriju transakcione analize. U pitanju su osnovni koncepti kao što je referentni okvir, ego stanja, stroukovi i diskaunti, igre, životni skript, simbioza i slično. Edukacija na ovom nivou traje od minimalno dva dana (u formatu starter) pa do desetak dana (u formatu introductory). Veoma je važno da voditelj kursa bude ovlašćeni TA edukator.

Napredna edukacija. Upravo zbog toga što je primena transakcione analize tako široka (četiri područja), uvodni kurs je praktično otvoren za različite profile, pa čak i za laike koji ga shvataju kao jednu malu životnu školu. Zbog toga pravo struktuiranje edukacijskih grupa počinje na naprednom kursu. Iako postoje izvesna preklapanja s obzirom na područje primene transakcione analize u kojem se osoba edukuje, ipak je dobro da su grupe specijalizovane. S obzirom na srodnost u vrsti primene, logično je da su edukativne grupe u psihoterapijskoj primeni udružene, naročito tokom početne i srednje faze edukacije, s grupama za savetodavnu primenu transakcione analize. Pored savladavanja teorije, napredna edukacija je posvećena razvijanju različitih perceptivnih veština sve do akcionih veština u psihoterapijskoj primeni transakcione analize. Insistiranje na veštinama je jedan od razloga zbog kojih se edukacija uglavnom naziva treningom. Napredni trening podrazumeva i konkretan psihoterapijski rad s ljudima, ali pod redovnom supervizijom. Jedan od uslova je i sticanje različitog praktičnog i ličnog iskustva u psihoterapijskom radu. Pored toga transakcioni analitičar u treningu je dužan da se uključi i u individualni ili grupni rad na sebi (skript analiza). Kada je kandidat ispunio potrebne uslove, dostigao prihvatljivi stepen ličnog postignuća, i dovoljan kvalitet rada s klijentima, on pristupa polaganju ispita za sertifikovanog transakcionog analitičara.

Ispit za sertifikovanog transakcionog analitičara. Sam ispit se sastoji iz dva dela koji su vremenski udaljeni. Prvo se polaže pismeni ispit, nakon čijeg uspešnog polaganja sledi usmeni ispit. Pismeni ispit je u stvari prikaz slučaja koji se piše prema zadatom obrascu. Cilj ovog prikaza slučaja nije samo da kandidat obradi određenog pacijenta na osnovu principa transakcione analize, već i da demonstrira poznavanje teorije, kao i da na konkretnom slučaju prikaže kako je uspeo da spoji svoje teorijsko znanje sa intervencijama i tehnikama koje primenjuje u radu s datim klijentom. Deo ovog rada je i jedna vrsta profesionalnog autoportreta. Obim rada je definisan brojem karaktera. Rad se prevodi na engleski jezik i šalje jednom od ispitnih koordinatora. Veoma je važno istaći da je rad anoniman, tako da ocenjivač ne zna ime i prezime osobe koja ga je pisala. Zbog toga se rad ne šalje direktno ocenjivaču, već kordinator za pismene ispite koji ga dalje šalje nekom od ocenjivača. Ukoliko je rad pozitivno ocenjen, kandidat se obaveštava o tome. Međutim ukoliko je rad negativno ocenjen, šalje se drugom ocenjivaču i tek ako ga i taj negativno oceni, rad se definitivno odbija. Takav kandidat tada ili popravlja svoj rad ili piše novi i šalje ga nakon izvesnog vremenskog perioda. Ako je rad pozitivno ocenjen kandidat ima pravo da izađe na usmeni ispit koji je obično tri meseca nakon saopštavanja pozitivne ocene o pismenom radu.
Usmeni ispit za transakcionog analitičara je međunarodni ispit pred komisijom od četiri člana koji moraju biti najmanje u rangu sertifikovanog transakcionog analitičara. Drugim rečima potrebno je imati više transakcionih analitičara na okupu da bi došlo do usmenog ispita. Zbog toga se ispiti tradicionalno održavaju uoči godišnjih kongresa ili drugih skupova na kojima se okuplja veći broj transakcionih analitičara. Povremeno se održavaju i skupovi čiji je isključivi cilj polaganje ispita. Na samom usmenom ispitu kandidat donosi svoj pozitivno ocenjeni pismeni rad koji služi kao okosnica za profesionalnu diskusiju i propitivanje. Pored toga na ispit se donose i tri trake na kojima su petominutni segmenti u kojima članovi komisije mogu videti kako kandidat radi. Nakon procene kandidata kroz razgovor i diskusiju što traje od sat i po do tri sata, komisija ocenjuje kandidata. Ukoliko je ocena pozitivna, kandidat postaje sertifikovani transakcioni analitičar.

TA učitelji. Godinu dana nakon polaganja ispita za sertifikovanog transakcionog analitičara, osoba se može prijaviti za neki od učiteljskih nivoa. Postoje tri nivoa TA učitelja. Prvi nivo je TA instruktor, odnosno učitelj koji ima pravo da drži samo početni ili osnovni nivo treninga (TA 101). Drugi nivo je privremeni TA učitelj, a treći, najviši nivo je stalni TA učitelj. Privremeni ili vanredni TA učitelj mora imati stalnog TA učitelja za mentora i supervizora, a tako se zove jer njegov status traje sedam godina. On može trenirati osobe na osnovnom i naprednom nivou. Da bi osoba postala privremeni učitelj ona mora dobiti potpise saglasnosti od dva stalna učitelja i mora pohađati jednu vrstu specijalnog treninga koji traje nekoliko dana, a koji organizuje međunarodno ili regionalno udruženje (Training Endorsement Workshop). Kada se osoba odluči da iz statusa privremenog pređe u status stalnog učitelja potrebno je da pristupi završnom ispitu na kojem njegov ili njen rad ocenjuje međunarodna komisija pred kojom drži predavanja kako bi demonstrirao svoju tehniku podučavanja. Da bi privremeni učitelj mogao da pristupi ovom završnom ispitu, on ili ona mora imati najmanje dva kandidata koji su pod njegovim mentorstvom postali sertifikovani transakcioni analitičari. Kao što čitalac vidi ovaj proces je veoma kompleksan i dug, a autor ovih redova je prvi stalni TA učitelj u onom delu sveta koji se naziva istočna Evropa.

TA supervizori. Kako nekim ljudima odgovara da budu samo učitelji i treneri, tako nekima odgovara da budu samo supervizori. Naravno moguće je da osoba istovremeno bude i učitelj i supervizor. Postoje dve vrste zvaničnih TA supervizora, a to su privremeni i stalni (analogno učiteljima). Princip dolaska do ovih zvanja je identičan kao kod TA učitelja, s tom razlikom što se ovde radi o teoriji supervizije i o supervizorskim veštinama. Dok vanredni supervizori superviziraju buduće terapeute, stalni supervizori mogu da rade i superviziju supervizije (supervizija rada privremenih supervizora).

Uslovi za postajanje sertifikovanim transakcionim analitičarem u psihoterapiji


Osnovno načelo profesionalnih i etičkih standarda je da samo sertifikovana osoba može sebe da zove sertifikovanim transakcionim analitičarem. Minimalni uslovi za izlazak na ispit i sticanje zvanja sertifikovani transakcioni analitičar su: 250 sati naprednog treninga; 75 sati TA supervizije (od toga 40 sati mora biti kod mentora); 500 sati u primeni TA u radu sa pacijentima/klijentima tokom minimum 18 meseci; i izvestan broj sati rada na sebi ili skript analize. Ovo poslednje zavisi od mentora, a u Evropi je tendencija da se ovim obuhvati oko 250 sati rada na sebi u različitim terapijskim okvirima (grupno, individualno, partnerski, itd.).


Problemi treninga u našoj zemlji


Iako se u našoj zemlji odvija zvanična edukacija iz transakcione analize već više od dvadeset pet godina, svega je dvadesetak osoba steklo sertifikate. U velikoj je disproporciji veliki broj ljudi koji završava početni trening (procena je da je u tom periodu obuhvaćeno oko 2.500 ljudi) i broja ljudi koji izlaze kao sertifikovani transakcioni analitičari. Prema tome ispada da svaki stodvadeset i peti polaznik bude sertifikovan. Iako se jedan deo ovih rezultata može objasniti širim društveno istorijskim kontekstom u protekloj deceniji, ipak ovakav rezultat ukazuje na različite slabosti samog treninga. Da ova stagnacija nije samo u našoj zemlji ukazuje i to što je ovaj proces prisutan u celom svetu i to na različitim nivoima treninga. Tako je, na primer, u poslednje vreme prisutna inicijativa da se redefiniše status privremenog učitelja i supervizora i da postane stalan u smislu uspostavljanja novog ranga "stalnog privremenog" učitelja. Razlog za ovakvu inicijativu je što postoji veliki broj privremenih učitelja koji se nisu usudili da i posle četrnaest godina koliko im je trajao status privremenog učitelja izađu na završni ispit.

Nacionalno udruženje za transakcionu analizu se zove TA Centar – asocijacija transakcionih analitičara Srbije i ono trenutno ima pet međunarodno priznatih edukatora i supervizora (jednog stalnog učitelja i supervizora, jednog privremenog učitelja i supervizora i tri instruktora). Trenutno se edukativni programi odvijaju u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Vršcu i Somboru. TA Centar nije povezan s evropskom TA organizacijom, već sa međunarodnom (ITAA). Detaljnije informacije o treningu kao i linkovi za druge sajtove se mogu dobiti na internet adresi www.TACentar.net .


U poslednje vreme teče intezivna diskusija oko kritike postojećeg treninga i njegove neprilagođenosti našim uslovima. Predlažu se različite modifikacije treninga.
Jedno od rešenja za našu zemlju je da se definiše novi transakcioni modalitet, transakciono-analitička psihoterapija i transakciono-analitičko savetovanje. Odnos između ovog modaliteta i transakcione analize bi bio kao između psihoanalitičke psihoterapije i same psihoanalize. Sistem treninga bi bio dvostepen: u prvoj fazi od dve godine edukacije bi se sticao naziv transakciono-analitičkog savetnika. Ko bi želeo i imao uslove za dalju edukaciju bi se uključio u naredne dve godine treninga nakon čega bi sticao naziv transakciono-analitičkog psihoterapeuta. Ovaj model predviđa da se ovakvi sertifikati mogu počasno dodeliti i zaslužnim pojedincima koji su prošli izvesnu TA edukaciju, ali koji nikada nisu bili sertifikovani i koji nisu zainteresovani za zvaničnu sertifikaciju.


Međunarodni sistem edukacije i sertifikacije u transakcionoj analizi je povezan sa Međunarodnom asocijacijom za transakcionu analizu (International Transactional Analysis Association ili I.T.A.A.) i jednim nezavisnim telom koje se naziva Savet transakcionih analitičara za trening i sertifikaciju (Training and Certification Council of Transactional Analysts ili T.C.C.). Važno je istaći da su ove organizacije počele da deluju još za života Erika Berna, osnivača transakcione analize. To je imalo veoma veliki uticaj na postavljanje standrarda za edukaciju u transakcionoj analizi u globalnim razmerama. Jedan sistem treninga i sertifikacije je važio za čitav svet.

Edukacija u transakconoj analizi je povezana sa postojanjem zvaničnih edukatora. Upravo su ti edukatori, kao ovlašćeni pojedinci, a u poslednjoj deceniji i kao udruženi u edukativne centre i institute, agens širenja transakcone analize u različitim zemljama. Princip edukacije i treninga je sledeći: ovlašćeni učitelj okuplja oko sebe jednu grupu zainteresovanih koje edukuje, trenira i supervizira, na osnovu međunarodnih standrarda i priprema ih za međunarodni ispit iz transakcione analize. Osoba koja ispuni propisane uslove (broj sati naprednog treninga, iskustva u primeni transakcone analize, supervizija i slično) i koja zadovolji u smislu ličnog postignuća i dovoljnog kvaliteta u radu s klijentima, izlazi na međunarodni ispit i ako ga položi dobija status sertifikovanog transakcionog analitičara.


TRANSACTIONAL ANALYSIS PSYCHOTHERAPIST EDUCATION 

For correct translation of this article in English click on Opširnije one line down.

Opširnije...
Pretplatite se na RSS feed

Prijavite se na mailing listu

Ako želite da dobijate najnovije informacije direktno sa sajta, prijavite se na našu mailing listu.
Hvala što ste se prijavili na našu mailing listu.

Pretraga

Voditelji treninga

dr Zoran Milivojević

06.12.2012

dr Zoran Milivojević

Zoran Milivojević, dr med., diplomirani transakciono-analitički psihot...

Detaljnije
dr sci. Nataša Cvejić-Starčević

06.12.2012

dr sci. Nataša Cvejić-Starčević

Dr sci. Nataša Cvejić-Starčević, diplomirani psiholog i transakciono-a...

Detaljnije
dr Aleksandra Bubera

06.12.2012

dr Aleksandra Bubera

Aleksandra Bubera, dr med., psihijatar i transakciono-analitički psiho...

Detaljnije
Maja Stoparić

06.12.2012

Maja Stoparić

Maja Stoparić, diplomirani psiholog i transakciono-analitički psihoter...

Detaljnije
Dragana Jovanović Boka, master pedagogije

06.12.2012

Dragana Jovanović Boka, master pedagogije

Dragana Jovanović Boka, diplomirani pedagog, (master pedagogije) psiho...

Detaljnije
Prof. dr Mirjana Divac Jovanović

06.12.2012

Prof. dr Mirjana Divac Jovanović

Vanredni profesor dr Mirjana Divac Jovanović, diplomirani psiholog i t...

Detaljnije

Šta je Transakciona analiza?

Nacionalni sertifikati

TA Knjige

  1. Najnovije vesti
  2. TAGOVI

Kurs TA 101

Pitanja i odgovori

Sign In or Create Account