Napredna edukacija transakcione analize

TA Centar nudi više vrsta naprednih edukacija iz transakcione analize:

Više informacija o naprednoj edukaciji transakcione analize

I godina edukacije transakcione analize u TA Centru u potpunosti obuhvata 12 sati uvodnog TA kursa koji je propisan standardima EATA I ITAA.

Cilj I godine je upoznavanje sa osnovnim konceptima TA kroz interaktivni radioničarski metod rada. Program I. godine

 

II godina edukacije obuhvata znanja i veštine u vezi sa terapijskim kontaktom, ugovorom, odnosom između klijenta i osobe koja primenjuje TA, savetodavni rad sa ego stanjem Odraslog i integraciju neophodnu za kompletiranje primene TA u konkretnom slučaju.

Druga godina takođe obuhvata sticanje veština ugovaranja, metapsihoterapiju, bazične psihoterapijske tehnike i intervencije među kojima su i konfrontacija, egodistoniziranje i sve Bernove terapijske intervencije.

Cilj II godine edukacije je osposobljavanje polaznika  da primene TA koncepte u analizi sopstvenih sadržaja i procesa.

 

III godina edukacije obuhvata različite metode tretmana u transakcionoj analizi, kao  i znanja o poljima i školama transakcione analize, koučingu, savetovanju, medijaciji, asertivnosti, motivaciji i podsticanju kreativnosti, kao i u sportu. Takođe, integraciju etičkih principa u profesionalnoj praksi.

Treća godina obuhvata znanja i veštine analiza emocija: dekontaminacije i rekonstrukcija, kao i primena u dekonfuziji i reparativnim procesima. Sem toga, terapiju aleksitimije, tretman partnerske problematike, roditeljskih stilova, specifičnosti rada sa decom i adolescentima, primena TA u organizacijama i timovima. Obuhvaćen je i model adaptacija ličnosti.

Cilj III godine edukacije je osposobljavanje polaznika za stručnu primenu transakcione analize u različitim oblastima i kontekstima.

IV godina edukacije obuhvata znanja i veštine o psihoterapijskoj primeni transakcione analize.

Na četvrtoj godini obuhvaćene oblasti su: teorija zastoja, disocijativne tehnike, transfer i kontratransfer u transakcionoj analizi, specifična primena davanja terapijske dozvole, terapija novom odlukom, selfreperenting i reperenting, telesni skript, direktivnost tretmana, problem otpora, osnove grupne psihoterapije, poremećaji identiteta.

Cilj IV godine edukacije je osposobljavanje polaznika za primenu savetovanja i psihoterapije transakciono analitičke orijentacije uz mogućnost integracije ovog pravca sa drugim znanjima i veštinama koje polaznici imaju ili stiču.

 

V godina edukacije obuhvata  znanja i veštine u tretmanu specifičnih poremećaja.

Na petoj godini su obuhvaćene teme: tretman poremećaja ličnosti, anksiozni poremećaji, poremećaji raspoloženja, psihosomatski poremećaji, tretman osoba sa psihotičnim poremećajima i pridruženim stanjima i problemima, poremećaji ishrane, rad sa traumom, treman zavisnosti, farmakoterapija u psihoterapiji i saradnja sa stručnjacima srodnih disciplina.

Cilj V godine edukacije je osposobljavanje polaznika za efikasnu primenu transakcione analize u tretmanu širokog dijapazona psihičkih poremećaja i tegoba.

 • Bazični kurs traje 10 sastanaka (6h svaki sastanak) tokom jedne godine od oktobra do septembra.
 • Kurs za TA praktičara se nadovezuje na bazični kurs i traje još godinu dana (ukupno dve godine) i to 10 sastanaka (6 sati svaki sastanak) od oktobra do septembra.
 • Kurs za TA teoretičara se nadovezuje na TA praktičara i traje još minimalno godinu dana i to 10 sastanaka (6 sati svaki sastanak) sastanak od oktobra do septembra. Polaznici ovog kursa mogu da dizajniraju učestalost i tempo pohađanja radionica u skladu sa svojim profesionalnim potrebama, a u dogovoru sa primarnim mentorom. Takođe, polaznik ima mogućnost da završi ovaj kurs u kraćem ili dužem roku u zavisnosti od tempa koji izabere pod uslovom da završi propisani broj radionica.
 • Kurs za TA savetnika se nadovezuje na kurs za TA praktičara sa minimalno dodatne dve godine i to 10 sastanaka godišnje (6 sati svaki sastanak) od oktobra do septembra. Sem trajanja treninga drugi uslovi za dobijanje sertifikata TA savetnika navedeni su ovde.
 • Kurs za TA terapeuta se nadovezuje na kurs za TA savetnika sa minimalno dodatom jednom godinom i to 10 sastanaka (6 sati svaki sastanak) od oktobra do septembra.  Sem trajanja treninga drugi uslovi potrebni za sticanje sertifikata TA psihoterapeuta navedeni su ovde.

Neto cena treninga 700 evra (dodiplomski studenti 600 evra), a plaćanje se vrši u ratama i u dinarima. Bruto cena zavisi od vrste plaćanja (autorski honorar edukatoru, na račun preduzeća, itd). Jedan izostanak se ne mora platiti, drugi se plaća polovično, a treći i više od toga punu cenu. Predavanja sa kojih je polaznik edukacije izostao se mogu, a više od dva izostanka se mora nadoknaditi sa sledecom generacijom koja pohađa nivo edukacije sa koje je polaznik  izostao.

Etički kodeks

1. Svaki član ITAA (TAC-ATAS) uvažava ljudsku čovečnost bez obzira na postojanje telesne, psihičke, socijalne ili ekonomske razlike.

2. Članovi ITAA (TAC-ATAS) će se u svojim javnim izjavama, bilo usmenim ili pismenim, suzdržavati od obezvređujućih, optužujućih ili drugih negativnih komentara i izjava o drugim članovima, imajući na umu svoju odgovornost koju imaju kao predstavnici ITAA (TAC-ATAS) i transakcione analize.

3. Prvenstvena zaštitnička odgovornost članova ITAA (TAC-ATAS) je da svojim pacijentima/klijentima ponude najbolju moguću uslugu i da deluju na takav način koji neće prouzrokvati bilo kakvu namernu štetu bilo kojem pacijentu/klijentu.

4. Članovi ITAA (TAC-ATAS) će težiti da kod svojih pacijenata/klijenata razviju svesnost o samopoštovanju, autonomiji i ličnoj odgovornosti, kao i da razviju njihovu sposobnost za delovanje iz pozicije takve svesnosti.

5. Etična praksa transakcione analize uključuje ulazak u informisani ugovorni odnos, koji član ITAA (TAC-ATAS) i njegov pacijent/klijent imaju nameru i sposobnost da ispune. Kada pacijent/klijent nije u stanju ili ne želi da funkcioniše autonomno i odgovorno u ovakvom odnosu, član ITAA (TAC-ATAS) mora prekinuti takav odnos na način koji neće prouzrokovati štetu po pacijenta/klijenta.

6. Član ITAA (TAC-ATAS) neće eksploatisati svog pacijenta na bilo koji način, uključujući (ali ne svodeći se na) finansijske i seksualne načine. Seksualni odnosi između članova ITAA (TAC-ATAS) i njihovih pacijenata su zabranjeni.

7. Član ITAA (TAC-ATAS) neće ući ili održavati profesionalni odnos i ugovor kada postoje druge aktivnosti ili odnosi između člana i pacijenta/klijenta, a koji mogu ugroziti profesionalni ugovor.
8. Profesionalni odnos između člana ITAA (TAC-ATAS) i njegovog pacijenta/klijenta je definisan ugovorom, i taj profesionalni odnos se završava okončanjem ugovora. Međutim, neke profesionalne odgovornosti se nastavljaju uprkos okončanja ugovora. One uključuju, ali nisu ograničene na sledeće: a) održavanje ugovorene poverljivosti podataka; b) izbegavanje bilo kakve eksploatacije prethodnog odnosa; c) obezbeđivanje potrebne naknadne nege i zaštite (follow-up care).

9. Članovi ITAA (TAC-ATAS) će delovati i nuditi usluge svojim pacijentima-klijentima sa punom odgovornošću pred postojećim zakonima države u kojoj borave.

10. U uspostavljanju profesionalnog odnosa, članovi ITAA (TAC-ATAS) preuzimaju odgovornost za obezbeđivanje odgovarajuće sredine, uključujući takve stvari kao što su zaštita poverljivosti, obezbeđenje fizičke zaštite u odnosu na oblik primenjene aktivnosti, i obezbeđujući pristanak potpuno informisanog pacijenta/klijenta na visoko rizične procedure.

11. Ako je član ITAA (TAC-ATAS) svestan ličnih konflikata ili medicinskih razloga koji bi mogli omesti njegovu sposobnost da ostvaruje ugovorenu aktivnost, on ili mora raskinuti ugovor na profesionalno odgovoran način, ili se mora uveriti da pacijent/klijent ima sve informacije koje su potrebne za njegovu odluku da ipak ostane u ugovornom odnosu.

12. Članovi ITAA (TAC-ATAS) preuzimaju odgovornost da konfrontiraju kolegu za kojeg imaju osnovane razloge da sumnjaju da deluje na neetičan način, i da, ukoliko ne nađu rešenje, prijave kolegu odgovarajućem profesionalnom telu.

(ITAA, Revizija Januara 1989; TAC-ATAS etički kodeks, usvojen decembra 2000.)

2. GODINA (USLOVI ZA UPIS)

 • Uslov za upis druge godine je sertifikat bazičnog kursa TA Centra.
 • Potpisana saglasnost o čuvanju profesionalne tajne – možete preuzeti ovde.
 • Potpisana izjava o saglasnosti – možete preuzeti ovde.

Prve dve godine edukacije su otvorene za sve.

*Treću godinu mogu  pohađati samo polaznici koji ispunjavaju određene uslove.

3.GODINA ( USLOVI ZA UPIS)

 • Prisustvo na najmanje 14 od 20 edukativnih radionica tokom dve školske godine.
 • Uključenost u proces didaktičke analize I završen ili skiciran TA autoportret.
 • Kontinuirana psihoterapija tokom cele godine kod TA psihoterapeuta (minimalno 30 sati) od čega minimum 20 sati mora biti individualno.
 • Započet ili isplaniran rad s klijentima (Rad studenata sa klijentima može da počne najranije na četvrtoj godini studija).
 • Supervizije u skladu sa brojem sati sa klijentima (minimalno 3:1 tj., jedna supervizija na 3 sata rada sa klijentom).
 • Predat obrazac superizijske procene primarnog supevizora i dodatnih supervizora
 • Učestvovanje na intervizijskoj grupi, najmanje 15 sati tokom godine.
 • Priložena dokumentacija (logbook) – možete preuzeti ovde.
 • Predat obrazac godišnjeg izveštaja – možete preuzeti ovde.
 • Potpisana saglasnost o čuvanju profesionalne tajne – možete preuzeti ovde.
 • Plaćeno članstvo u TA Centru.

Potrebno je predati sve pismene zadatke i traženu dokumentaciju u elektronskom obliku na tacentar.net@gmail.com u predviđenom roku koji je od juna tekuće školske godine do 15. septembra tekuće školske godine (https://tacentar.net/resursi/dokumenti/ )

Na trećoj godini edukacije, studenti završne godine odgovarajućih visokih škola i fakulteta mogu učestvovati u programu, ali pravo na sertifikat savetnika ili  psihoterapeuta TA Centra imaju kada ispune obrazovne kvalifikacije.

4. GODINA (USLOVI ZA UPIS)

 • Prisustvo na najmanje 25 od 30 edukativnih radionica tokom tri škoske godine.
 • Urađen TA autoportret u pisanom obliku  sa odobrenjem  od strane didaktičara koje obuhvata i izveštaj o proceni za pogodnost daljeg rada, a prikaz TA autoportreta odobren od strane članova grupe i edukatora ( link sa uputstvom za pisanje autoportreta)
 • Kontinuirana psihoterapija tokom cele godine kod TA psihoterapeuta (minimalno 40 sati) od čega minimum 30 sati mora biti individualno
 • Minimalno iskustvo u radu sa 3 klijenta (može biti u toku ili završen psihoterapijski proces).
 • Minimalno 20 sati supervizije.
 • Predat obrazac superizijske procene primarnog supevizora i dodatnih supervizora
 • Učestvovanje na intervizijskoj grupi (najmanje 15 sati tokom godine).
 • Predati svi pismeni zadaci i tražena dokumentacija u predviđenom roku. link na fajl Uslovi za sertifikaciju
 • Priložena dokumentacija (logbook) – možete preuzeti ovde.
 • Predat obrazac godišnjeg izveštaja – možete preuzeti ovde.
 • Potpisana saglasnost o čuvanju profesionalne tajne – možete preuzeti ovde.
 • Aktivno članstvo u TA Centru.

Potrebno je predati sve pismene zadatke i traženu dokumentaciju u elektronskom obliku na tacentar.net@gmail.com u predviđenom roku koji je od juna tekuće školske godine do 15. septembra tekuće školske godine (https://tacentar.net/resursi/dokumenti/ )

NAPOMENA:

Ukoliko do kraja četvrte godine treninga kandidatkinja/kandidat nije ispunila/o uslove za sertifikaciju, ona/on može nastaviti trening sa svojom grupom radi dovršavanja sticanja uslova, ili obnoviti četvrtu godinu (više puta, ukoliko je potrebno).

Za upis na petu godinu  treninga, neophodno je:

Pre upisa na petu godinu, a kao jedan od uslova za dobijanje sertifikata transakcionog analitičara – savetnika, kandidat treba da priloži dva snimka u trajanju od 20 minuta različitih terapijskih seansi sa različitim klijentima koje superviziraju minimum dva sertifikovana TA supervizora radi procene spremnosti za nastavak edukacije.

5. GODINA (USLOVI ZA UPIS)

 • Prisustvo na najmanje 35 od 40 edukativnih radionica tokom četiri školske godine (ukoliko je polaznica/polaznik prisutvovala/o na 32 radionice, može tokom naredne godine nadoknaditi tri radionice pohađajući paralelno edukaciju na prethodnim nivoima). Primere možete preuzeti ovde.
 • Kontinuirana psihoterapija tokom cele godine kod TA psihoterapeuta (minimalno 50 sati) od čega 40 sati mora biti individualno.
 • Minimalno iskustvo u radu s 10 klijenata (može biti u toku ili završen psihoterapijski proces).
 • Minimalno 40 sati supervizije (supervizije se kumuliraju tj. prenose sa prethodnih godina).
 • Predat obrazac superizijske procene primarnog supevizora i dodatnih supervizora
 • Predati svi pismeni zadaci i tražena dokumentacija u predviđenom roku. link na fajl Uslovi za sertifikaciju
 • Učestvovanje na intervizijskoj grupi, najmanje 15 sati tokom godine.
 • Priložena dokumentacija (logbook) – možete preuzeti ovde.
 • Predat obrazac godišnjeg izveštaja – možete preuzeti ovde.
 • Potpisana saglasnost o čuvanju profesionalne tajne – možete preuzeti ovde.
 • Aktivno članstvo u TA Centru.

Potrebno je predati sve pismene zadatke i traženu dokumentaciju u elektronskom obliku na tacentar.net@gmail.com u predviđenom roku koji je od juna tekuće školske godine do 15. septembra tekuće školske godine (https://tacentar.net/resursi/dokumenti/ )

NAPOMENE

 • Kontinuitet i ritam edukacije moguće je podešavati.
 • Edukacija se može pauzirati (trudnoća, preseljenje, specijalizacije i slično).
 • Edukacija se može obnavljati. Ukoliko polaznica/polaznik ima više od 4 i više izostanka preporuka je da se godina obnovi. Moguće je ponoviti delove edukacije koju su već ostvareni.
 • Prelazak iz drugih udruženja je moguć, pod uslovima koji će biti utvrdjeni za konkretan slučaj.
 • Broj sati ličnog rada, supervizije i edukacije minimum 75% mora biti u organizaciji TA Centra za dobijanje sertifikata TA savetnika ili TA psihoterapeuta.
 • Nakon završenog 101 kursa od 12 sati, polaznik se može priključiti trećem susretu bazičnog TA treninga u TA Centru. Ovaj 101 kurs od 12 sati je integrisan u bazični kurs TA treninga TA Centra.
 • Ukoliko polaznik pravi pauzu dužu od dve godine, u vezi sa uslovima za nadoknadu edukacije, nastavak edukacije i uslovima za sertifikaciju se dogovara sa edukatorom i primarnim supervizorom.