Uvodna edukacija transakcione analize (TA 1)

Prva godina (TA 1) edukacije namenjena je svim osobama zainteresovanim da steknu znanja o transakcionoj analizi i da ih primenjuju u samoanalizi i razumevanju medjuljudskih odnosa.

Posle zavrsetka druge godine (TA 2), edukacija je namenjena usko stručnom osposobljavanju i korisna je za profesionalce u koučingu, savetovanju i psihoterapiji. Edukacija posle druge godine podrazumeva i ispunjavanje specifičnih uslova. Za rešavanje ličnih problema preporučujemo psihoterapiju, a ne upis edukacije. Za više informacija pogledajte: napredna edukacija

Više informacija o uvodnoj edukaciji transakcione analize

Rad obuhvata teoriju, osnovne koncepte, prepoznavanje i klasifikaciju tuđeg ponašanja, osnovne komunikacione veštine, etičke standarde i, eventualno, lični rad.

Program osnovnog treninga

1. Koncept realnosti. Stimulus i značenje stimulusa. Teritorija i Mapa. Referentni okvir. Tri polja referentnog okvira: ja, drugi i svet. Otpisivanje pojedinih polja. Nastanak referentnog okvira. Samoodržavanje referentnog okvira. Uticaj na percepciju: redefinisanje realnosti. Ponašanje kao funkcija i manifestacija referentnog okvira. (postoji materijal na sajtu mailing liste)

Četiri osnovne OK pozicije. Uslovne pozicije. Egzistencijalne i bihejvioralne pozicije. (postoji materijal na sajtu mailing liste)

2. Pet kanala izražavanja: tekst, glas, mimika, gestovi i položaj tela. Kongruentnost i inkongruentnost. Simultana i sekventna inkongruentnost. Unutrašnji konflikt: inkongruentnost, zastoj, kontaminacija i isključenje. Energija delova ličnosti. Egzekutivna snaga. (postoji materijal na sajtu mailing liste)

3. “Strouk” (eng.: stroke) i “diskaunt” (eng.: discount). Prva i druga definicija. Strouk-diskaunt kontinuum (uslovni i bezuslovni, pozitivni i negativni). Funkcije pozitivnog bezuslovnog strouka (ljubav, poštovanje i verovanje), pozitivnog uslovnog strouka (nagrada, pohvala, potkrepljenje) i negativnog uslovnog strouka (kritika, kazna, negativan fidbek). Diskaunti i patologija. Problemi u davanju i primanju pozitivnih i negativnih stroukova. Tipični mitovi. Osam načina davanja negativnih stroukova. (postoji materijal na sajtu mailing liste)

4. Ego stanja: definicija. Četiri modela ego stanja: nediferencirani, istorijski („strukturalni”), komunikacijski („funkcionalni”) i egofunkcijski. Fragmentisanost i integrisanost. Strukturalna analiza ego stanja. Neopsiha v. arhepsiha i eksteropsiha. Regresija i identifikacija. Ego stanje kao „spavač”. Funkcionalna analiza ego stanja. Roditelj: Negujući, Spasilački, Kritikujući i Proganjajući. Odrasli. Dete: Slobodno, Divlje, Adaptirano, Hiperadaptirano, Maladaptirano, Prkosno i Očajno. Egogram. (postoji materijal na sajtu mailing liste)

5. Interakcije ego stanja. Patologija ego stanja: hronični konflikt i zastoj, kontaminacija (zabluda), isključenje (jednostruko i dvostruko).

Transakcije i analiza transakcija. Jednostavne i složene. Paralelne i Prvo pravilo komunikacije. Ukrštene (transferna, kontratransferna, bezobrazna, frustrirajuća i svađalačka) i Drugo pravilo komunikacije. Kompleksne (skrivene ili duple i ugaone) i Treće pravilo komunikacije. Kako pozvati neko ego stanje? Zaključana transakcija i transakcione opcije. OK ukrštanje. (postoji materijal na sajtu mailing liste)

6. Emocije. KER model. Postulati. Definisanje osnovnih emocija. Adekvatne i neadekvatne emocionalne reakcije. Negativni poremećaj: prigušena, potisnuta emocija i deficit emocije. Pozitivni poremećaj: sumacija i iznuđivanje (reket-osećanje). Skriptiranje emocija. Emocionalna pismenost i emocionalna inteligencija.

7. Skript. Skriptna matrica. Rana odluka i referentni okvir. Endogene rane odluke i egzogene rane odluke. Dve osnovne zabrane. Bezuslovne i uslovne roditeljske skriptne zabrane. Skriptne zapovesti i odluke. Šesnaest osnovnih prava i osnovnih skriptnih zabrana-odluka.

8. Superskript (kontraskript). Pet osnovnih skriptnih zapovesti i drajvera. Superskript kao kompenzacija subskripta. Miniskript. Episkript i Antiskript. Podele životnih skriptova.

9. Simbioza: primarna i sekundarna. Patologija neuspostavljanja simbioze. Patologija preterane simbioze. Osnovne zabrane. Separacija-individuacija. Dijadna i trijadna simbioza. Simbiotski odnosi u kasnijem životu. Pasivnost i pasivna ponašanja. (postoji materijal na sajtu mailing liste)

10. Šest načina struktuiranja vremena (povlačenje, ritual, rad, razonoda, igra i bliskost). Igre. Prva i druga definicija igre. Svrha igre. Primeri tipičnih igara. Analiza igre dramskim trouglom. Prepoznavanje i zaustavljanje igre. Klasifikacija igara. (postoji materijal na sajtu mailing liste)

Trening TA 1 se održava po sistemu jedan dan vikendom, jednom mesečno, tokom deset meseci. To znači da se jednodnevne radionice-predavanje održavaju vikendom, subotom ili nedeljom, jednom mesečno.

Standardno trajanje bazičnog treninga je (do) deset meseci. Tokom letnjih meseci u periodu raspusta (jul i august) neće biti organizovana edukacija.

Neto cena treninga 700 evra (dodiplomski studenti do 26 godine života 600 evra), a plaćanje se vrši u ratama i u dinarima. Bruto cena zavisi od vrste plaćanja (autorski honorar edukatoru, na račun preduzeća, itd).
Jedan izostanak se ne mora platiti, drugi se plaća pola iznosa, a treći i više od toga punu cenu. Predavanja sa kojih je polaznik izostao se mogu, a više od dva izostanka se mora nadoknaditi sa sledećom generacijom TA 1. Ukoliko polaznik ima četiri i više izostanka preporuka je obnavljanje godine.

Etički kodeks

1. Svaki član ITAA (TAC-ATAS) uvažava ljudsku čovečnost bez obzira na postojanje telesne, psihičke, socijalne ili ekonomske razlike.

2. Članovi ITAA (TAC-ATAS) će se u svojim javnim izjavama, bilo usmenim ili pismenim, suzdržavati od obezvređujućih, optužujućih ili drugih negativnih komentara i izjava o drugim članovima, imajući na umu svoju odgovornost koju imaju kao predstavnici ITAA (TAC-ATAS) i transakcione analize.

3. Prvenstvena zaštitnička odgovornost članova ITAA (TAC-ATAS) je da svojim pacijentima/klijentima ponude najbolju moguću uslugu i da deluju na takav način koji neće prouzrokvati bilo kakvu namernu štetu bilo kojem pacijentu/klijentu.

4. Članovi ITAA (TAC-ATAS) će težiti da kod svojih pacijenata/klijenata razviju svesnost o samopoštovanju, autonomiji i ličnoj odgovornosti, kao i da razviju njihovu sposobnost za delovanje iz pozicije takve svesnosti.

5. Etična praksa transakcione analize uključuje ulazak u informisani ugovorni odnos, koji član ITAA (TAC-ATAS) i njegov pacijent/klijent imaju nameru i sposobnost da ispune. Kada pacijent/klijent nije u stanju ili ne želi da funkcioniše autonomno i odgovorno u ovakvom odnosu, član ITAA (TAC-ATAS) mora prekinuti takav odnos na način koji neće prouzrokovati štetu po pacijenta/klijenta.

6. Član ITAA (TAC-ATAS) neće eksploatisati svog pacijenta na bilo koji način, uključujući (ali ne svodeći se na) finansijske i seksualne načine. Seksualni odnosi između članova ITAA (TAC-ATAS) i njihovih pacijenata su zabranjeni.

7. Član ITAA (TAC-ATAS) neće ući ili održavati profesionalni odnos i ugovor kada postoje druge aktivnosti ili odnosi između člana i pacijenta/klijenta, a koji mogu ugroziti profesionalni ugovor.
8. Profesionalni odnos između člana ITAA (TAC-ATAS) i njegovog pacijenta/klijenta je definisan ugovorom, i taj profesionalni odnos se završava okončanjem ugovora. Međutim, neke profesionalne odgovornosti se nastavljaju uprkos okončanja ugovora. One uključuju, ali nisu ograničene na sledeće: a) održavanje ugovorene poverljivosti podataka; b) izbegavanje bilo kakve eksploatacije prethodnog odnosa; c) obezbeđivanje potrebne naknadne nege i zaštite (follow-up care).

9. Članovi ITAA (TAC-ATAS) će delovati i nuditi usluge svojim pacijentima-klijentima sa punom odgovornošću pred postojećim zakonima države u kojoj borave.

10. U uspostavljanju profesionalnog odnosa, članovi ITAA (TAC-ATAS) preuzimaju odgovornost za obezbeđivanje odgovarajuće sredine, uključujući takve stvari kao što su zaštita poverljivosti, obezbeđenje fizičke zaštite u odnosu na oblik primenjene aktivnosti, i obezbeđujući pristanak potpuno informisanog pacijenta/klijenta na visoko rizične procedure.

11. Ako je član ITAA (TAC-ATAS) svestan ličnih konflikata ili medicinskih razloga koji bi mogli omesti njegovu sposobnost da ostvaruje ugovorenu aktivnost, on ili mora raskinuti ugovor na profesionalno odgovoran način, ili se mora uveriti da pacijent/klijent ima sve informacije koje su potrebne za njegovu odluku da ipak ostane u ugovornom odnosu.

12. Članovi ITAA (TAC-ATAS) preuzimaju odgovornost da konfrontiraju kolegu za kojeg imaju osnovane razloge da sumnjaju da deluje na neetičan način, i da, ukoliko ne nađu rešenje, prijave kolegu odgovarajućem profesionalnom telu.

(ITAA, Revizija Januara 1989; TAC-ATAS etički kodeks, usvojen decembra 2000.)

  • Redovno prisustvo (maksimalno tri izostanka od ukupno deset sastanaka).
  • Aktivno učešće na edukaciji.
  • Usvajanje i pridržavanje etičkih i profesionalnih standarda.
  • Obavezno učlanjenje u TA Centar.
  • Položen test znanja.

Članovi mogu sa šifrom pristupiti skriptama na ovoj stranici.

Orijentaciona ispitna pitanja

l. Šta je to TA i na kojim pretpostavkama je zasnovana? Koja su četiri osnovna područja primene TA?

2. Šta je to REFERENTNI OKVIR (RO), kako nastaje, a kako se održava? Šta su input i autput RO-a? Kakav je odnos BIHEJVIORALNE INKONGURENTNOSTI i RO-a?

3. Šta su EGZISTENCIJALNE POZICIJE? Kako vam ovaj koncept može biti koristan u vašem području rada?

4. Šta su to EGO STANJA i kako se dijagnostikuju? Opišite strukturalnu i funkcionalnu analizu ego stanja. Kako vam ovaj koncept može biti koristan u vašem radu?

5. Opišite PATOLOGIJU EGO STANJA (inkongruentnost, zastoj, kontaminacija, isključenje i dezorganizacija). Kako vam ovi koncepti mogu pomoći u vašem radu?

6. Šta je to TRANSAKCIJA i kako se može analizirati? Koje su vrste transakcija? Dajte primere analize transakcija iz vašeg profesionalnog domena. Šta su TRANSAKCIONE OPCIJE?

7. Šta je to STROUK (stroke)? Koje vrste stroukova poznajete? Kako možete koristiti stroukiranje u vašem profesionalnom radu?

8. U čemu je razlika između STROUKova i DISKAUNTa (discount)? Navedite primere različitih vrsta diskaunta.

9. Šta je to SKRIPT, kako nastaje i kako se održava? Šta je to skript matrica i koji su njeni elementi? Nacrtajte svoju ličnu skript matricu i skript matricu jednog pacijenta/klijenta. Kako se životni skript odražava na aktuelne probleme i/ili poremećaje?

10. Definišite i ilustrujte pojmove ZABRANA, SKRIPTNA ODLUKA i EPISKRIPT.

ll. Šta je to SKRIPTNA ZAPOVEST, a šta je DRAJVER, a šta je SUPERSKRIPT? Definišite pet osnovnih drajvera.

l2. Kako se skriptiraju EMOCIJE? U čemu je razlika između adekvatnih, preteranih i deficitarnih emocija? Koje su unutrašnje (psihičke), a koje spoljašnje (socijalne) funkcije iznuđivačkih emocija “reket-emocija”? Kako vam ovi koncepti mogu koristiti u profesionalnom radu sa ljudima?

l3. Šta je to IGRA u TA i koji su njeni elementi? Kako se sve može analizirati igra? Analizirajte jednu svoju igru i jednu igru koja se ponavlja u vašem profesionalnom radu.

l4. Šta je to SIMBIOZA, kako nastaje i kako se održava? Kako se razrešava simbioza? Navedite jedan primer i nacrtajte simbiozu.

Na ispitu se odgovara na tri kratka pitanja i sam ispit traje nekoliko minuta. Ispit je formalnost koja prisiljava kandidate da se na kraju završene edukacije vrate na početak i da, pripremajući se za ispit, integrišu različite delove gradiva. Preporučujemo da se ispit obavi odmah po završetku uvodnog treninga (može i na poslednjem, desetom sastanku), a svakako u roku od šest meseci nakon završetka bazičnog treninga. Sve dok se ne obavi ispit, može se prisustvovati naprednom treningu samo u svojstvu privremenog člana. Moguće je da na kraju uvodnog treninga polaznici dobiju pismeni test.

Prijavite se na ovu edukaciju!