Otvorena prijava za naredne grupe Organizacione transakcione analize u Beogradu i Novom Sadu.

Transakciona analiza je moćno sredstvo za upravljanje komunikacijom u organizacijama i korporacijama.

Edukacija je namenjena svima koji rade ili žele da rade u kontekstu organizacije, od savetovanja, korporativnog treninga, pa do koučinga. Dobrodošli su svi koje interesuje primena TA na planu poslovne psihologije: od industrijskih psihologa, do profesionalnih menadžera i konsultanata, ili onih koji bi to hteli da postanu.

Prijavite se u prvu godinu edukacije iz Organizacijske Transakcione Analize (celokupni trening traje dve godine).

Po završetku edukacije i ispunjenju ostalih uslova se stiče

SERTIFIKAT ORGANIZACIONE TRANSAKCIONE ANALIZE.

Ukoliko polazinik edukacije stekne neki sertifikat iz transakcione analize u rangu TRANSAKCIONI ANALITIČAR-SAVETNIK, ili viši, može dobiti naziv ORGANIZACIJSKI TRANSAKCIONI ANALITIČAR. O takvim zahtevima odlučuje komisija za sertifikate TA Centra.

Ukoliko se u ovu edukaciju uključe oni koji su završili neku od naprednih TA grupa, sati učešća u OTA edukaciji će se računati kao sati naprednog treninga.

Edukacija se odvija u prostorijama Psihopolis instituta u Beogradu.

Edukaciju vode transakcioni analitičari TA Centra – asocijacije transakcionih analitičara Srbije i Psihopolis instituta.

Takođe je moguće da se ovoj edukaciji uslovno priključe oni koji paralelno pohađaju TA 101 edukaciju koju će završiti i streći sertifikat TA 101, odnosno Osnovni sertifikat iz transakcione analize.

Grupa ce poceti sa radom u februaru.

 

 

ORGANIZACIONA TRANSAKCIONA ANALIZA – OSNOVNI KURS

Primena Transakcione Analize u organizacijama

Prvi nivo Organizacijske transakcione analize traje godinu dana.

Minimalni uslov je punoletna osoba sa završenom srednjom školom.

 

Moduli

1 TRANSAKCIONA ANALIZA: USPEŠNA POSLOVNA KOMUNIKACIJA

 

Kako da upravljamo komunikacijom? Kako je komunikacija povezana sa unapređenjem ličnih učinaka? Koje su dobiti od OK komunikacije? Kako prepoznati zamke u komunikaciji?

Moć uspešne komunikacije u naglašenoj tržišnoj utakmici ogleda se u razvijanju specifičnih kompetencija, u brzim odgovorima na promenu, efikasnim primenjivanjem konkretnih rešenja. Koji su najbolji načini da pozovemo saradnike da budu ok?

Kroz primenu TA koncepata naučite da stvorite uslove za uspešnu komunikaciju, da izbegavate nepotrebne konfrontacije, da nudite rešenja, da povećate produktivnost, budete model drugima, stvarate putokaze u komunikaciji prema različitim tipovima ličnosti.

Predviđene teme:

• Upravljanje komunikacijom – uspešne strategije i taktike

• Moć motivišuće komunikacije

• Ličnost komunikatora kroz Komunikacijski model ego stanja

• Interpersonalno reagovanje (stilovi, konstruktivni fidbek, aktivno slušanje)

• Odnos povratne informacije (strouka, diskaunta) i radnog učinka

 

2 UPRAVLJANJE KONFLIKTIMA

 

Kako optimalno reagovati u konfliktnim situacijama u radnom okruženju? Kako prevazići neefikasne pokušaje upravljanja konfliktima? kako identifikovati postojanje problema, želju da bude rešen, i kako primeniti potrebna znanja i veštine.

 

Predviđene teme:

• Četiri Egzistencijalne pozicije „OK-koral” – (managerial corral) kao izvori i stilovi reagovanja u konfliktnim situacijama

• Spirala neprijateljstva

• Transakcije-poruke u komunikaciji kao okidači za ulazak u nefunkcionalne konflikte, prepoznavanje vrsta transakcija i mogućnosti adekvatnog reagovanja

• Stilovi reagovanja u konfliktnim sitacijama

 

3 RAZVOJ LIČNIH KAPACITETA ZA OPTIMALNO REAGOVANJE U KOMUNIKACIJSKIM ZAPLETIMA

 

Kako se nositi sa „teškim ponašanjima“ saradnika, menadžera ili komitenta. Kako stvoriti kulturu optimalnog reagovanja među zaposlenima?

Predviđene teme:

• Skript kao scenario nastanka „teških ponašanja“

• Analiza modela ponašanja

• Strategije prevladavanja zastoja u komunikaciji i razvoj veština verbalnog i neverbalnog reagovanja

 

 

4 SNAGA T.A. LIDERA

 

Zašto zaposleni poštuju lidere? U čemu se ogleda moć lidera? Šta je to što lideri vide a ostali ne vide? Koje su to glavne liderske aktivnosti? Kako opstati kao lider? Šta sadrži vodič za lidere?

Lideri podstiču, stvaraju pozitivne promene, uče, baziraju poslovanje na konceptu moderne produktivnosti, posmatraju, inspirišu svoje saradnike. Transakciona analiza različitih tipova moći i stilova liderstva, kao i njihovog uticaja na organizacionu klimu. Kako izgleda lider kroz TA koncepte? Osnovnim postulatima liderstva kroz TA.

Predviđene teme:

• Značaj liderstva

• Profil lidera – osobine dobrog lidera

• Veštine lidera i ego stanja (ROD model)

• Lideršip stilovi – Kada primeniti razlicite stilove liderstva

• Odnos tipova moći i liderskih stilova

• Relacije između tipova moći, strokova, životnih pozicija i organizacione klime

• Vodič za lidere

 

5 EMOCIONALNA INTELIGENCIJA U MENADŽMENTU

Zašto je važna EQ u organizacijama? Koliko smo emocionalno svesni? Koje emocije su najčeće prisutne u radnom okruženju? Umemo li da iskoristitimo EQ u funkciji radne uspešnosti? Kako da upravljamo emocijama (anger management)?

Kako da kreiramo optimalnu emocionalnu klimu u kompaniji?

 

Predviđene teme:

• Razvoj EQ kao preduslov prevazilaženja sabotiranja sopstvene uspešnosti

• Razvoj EQ u kontekstu upravljanja odnosima

• Emocije u radnom okruženju

• Emocionalna pismenost

• Upravljanje brigama

• Upravljanje emocijama – anger management

• Korporativna kultura I emocije

 

6 UTICAJ RADNIH STILOVA NA PERFORMANSE KORPORACIJE

Šta su izvori ponašanja u radnom okruženju? Šta je to drajver (driver) i drajversko ponašanje? Koje su prednosti, a koje slabosti pojedinih radnih stilova zaposlenih? Kako je moguće primenjivati koncept drajvera u izboru timskih uloga ? Kako stilovi u radu menadžera, utiču na radnu klimu u kompaniji?

 

Predviđene teme:

• Pojam roditeljskih zapovesti i logika nastajanja drajvera

• Identifikacija drajvera kao stila ponašanja u radnom okruženju

• Tipologija radnih stilova: „Požuri”, „Trudi se”, „Radi naporno“, „Budi savršen”, „Udovolji drugima”, „Budi snažan”

• Upravljanje rizicima koji proizilaze iz radnih stilova i veza sa stresom

• Identifikacija mogućnosti upotrebe koncepta drajvera u procesu profesionalne selekcije

 

7 LIČNI RAZVOJ U FUNKCIJI RAZVOJA KARIJERE

 

Karijera bez granica? Kako se snaći u izazovu današnjice kada ne postoje norme, tako da pojedinci preuzimaju odgovornost za planiranje vlastite karijere i postavljanje ciljeva. Savremeno tržiste u fokus postavlja čoveka čija konkurentnost postaje proporcionalna njegovom iskustvu, znanju, učinku, spremnosti da stiče nova saznanja, socijalne veštine i usavršava se. Kako da prepoznate i korigujete ograničavajuće obrasce razmišljanja, osećanja i ponašanja? Koji je pravi posao za vas i kako da se pozicionirate na pravi način? Potreba za razvojem karijere postaje sve veća a ulaganje u karijeru predstavlja investiciju za budućnost. Identifikujte profesionalne potrebe, kreirajte strategiju, definisite svoje ciljeve I mogućnosti, projektujte svoju u karijeru u budućnosti, doprinesite svojoj karijeri i organizaciji u kojoj poslujete.

 

Predviđene teme:

• Planiranje karijere i Upravljanje prema ciljevima (MBO)

• Strateško upravljanje karijerom

• Intrapersonalna promena - Koncept krive kompetencije

• Self marketing – unutrašnja motivacija

• SWOT analiza ličnosti

 

8 STVARANJE EFIKASNOG TIMA

 

Sveprisutnost timova. Izbor uloga u timu. Kako psihodinamika procesa u timu utiču na ishode i efikasnot realizacije radnih zadataka. Poznavanje strukture i dinamike grupe kao preduslov za izgrađivanje produktivnih međuljudskih odnosa u kompaniji. Kako prepoznavanje neproduktivnih načina komunikacije sprečava sabotažu i otpore, i doprinosi efikasnoj saradnji.

 

Predviđene teme:

• Nastanak i razvoj tima, timske uloge, principi rada

• Ugovor kao osnova efikasnog rada tima

• Erik Bern: Psihodinamika grupe, faze razvja grupe

• Bern; Tucman: Sabotirajući procesi u grupi i nefunkcionalne uloge vođe/lidera grupe

• Karakteristike fukcionalnog vođe tima

 

 

9 UPRAVLJANJE STRESOM NA LIČNOM I KORPORATIVNOM PLANU

Šta je štres na ličnom i koorporativnom planu? Kako nastaje? Uzroci stresa na poslu? Posledice stresa. Zašto koristimo nefunkcionalne strategije u suočavanju sa stresnim situacijama? Kako da tada funkcionalno odreagujemo – kako da upravljamo stresom?

 

Predviđene teme:

• Identifikacija natanka stresa, teorija distresa

• Otkrivanje ličnih izvora stresa (ego stanje negativni Kritički Roditelj)

• Tabela otpisivanja kao metod identifikacije zastoja i izbora nefunkcionalnih strategija

• Efikasne tehnike za upravljanje stresom

• Preventiva sindroma sagorevanja na poslu

 

 

10 ZAVRŠNI SUSRET- ISPIT

 

Moguće forme: prikaz i analiza slučaja (case study), prikaz radionice, analiza mogućnosti upotrebe ponuđenih sadržaja u radnom kontekstu.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

Zašto biste se odlučili da postanete ogranizacijski transakcioni analitičar?

 

• Transakciona analiza veoma primenljiva u praksi

• T.A. je odlično oruđe u rukama menadžera i zaposlenih koji se bave ljudskim resursima

• Doprinosi ličnom i organizacijskom rastu i razvoju

• Jer pomaže eliminisanju disfunkcionalnih organizacijskih ponašanja

• Doprinosi unapređenju ličnih i organizacijskih ciljeva

• Pravi je put za izgradnju zajedničke strategije

 

 

Kako će edukacija sprovoditi?

 

• Trajanje edukacije OTA je dve godine.

• Svaka godina edukacije ima 10 jednodnevnih modula

• Prva godina: 10 jednodnevnih modula – radionica će biti realizovano u periodu od godinu dana.

• Susreti će se odvijati jednom mesečno, (dani vikenda) od 11-18 časova u prostoru Psihopolis instituta u Beogradu i Novom Sadu.

 

 

Ko su treneri?

 

Lidija Došen, transakcioni analitičar savetnik (TA Centar i Psihopolis institut), didaktički transakcioni analitičar, sertifikovani trener trenera (Atos Oriing) sa dugogodišnjim iskustvom Menadžera za ljudske resurse i razvoj performansi zaposlenih. Autor i koautor mnogobrojnih psihološko-komunikoloških radionica. Sadašnja radna pozicija: Koordinator obuke-trener.

 

Dragana Jovanović-Boka, sertifikovani transakcioni analitičar (CTA) i internacionalno sertifikovani trener transakcione analize TA 101 (ITAA), edukator Psihopolis instituta u obrazovanju psihoterapeuta, psihoterapeut u Savetovalištu za brak i porodicu u Novom Sadu i član Saveza društava psihoterapeuta Srbije. Osnivač Agencije za trening i konsalting „Life coaching”.

 

Mr Ivana Katić, MBA (Master of Business Administration),Transakcioni analitičar savetnik i psihoterapeut (TA centar i Psihopolis Institut), Asistent na predmetima iz oblasti Menadžmenta ljudskih resursa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, iskustvo Senior HR Officer (Societe Generale Yugoslav Bank), konsultant u oblasti Menadžmenta ljudskih resursa sa višegodišnjim iskustvom.

 

• Mogućnost gostovanja drugih edukatora TA Centra kao i inostranih predavača iz oblasti Korporativne TA.

 

Cena treninga ?

 

Cena treninga po susretu iznosi 60 eura ( dinarska protiv vrednost ) plus PDV. Odnosno 600 eura za svih deset modula tokom jedne godine.

Za studente, nezaposlene i one koji paralelno pohađaju neki od TA kurseva cena sa popustom iznosi 50 eura (dinarska protiv vrednost plus PDV).

 

Način prijavljivanja?

 

Kod koordinatorke gospođe Tatjane Banjac. Telefon: 021 47 36 664 (od 10-14 sati)

Imejl: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Poslednji put izmenjenoutorak, 15 novembar 2011 10:12
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)
nazad na vrh

Prijavite se na mailing listu

Ako želite da dobijate najnovije informacije direktno sa sajta, prijavite se na našu mailing listu.
Hvala što ste se prijavili na našu mailing listu.

Pretraga

Voditelji treninga

dr Zoran Milivojević

06.12.2012

dr Zoran Milivojević

Zoran Milivojević, dr med., diplomirani transakciono-analitički psihot...

Detaljnije
dr sci. Nataša Cvejić-Starčević

06.12.2012

dr sci. Nataša Cvejić-Starčević

Dr sci. Nataša Cvejić-Starčević, diplomirani psiholog i transakciono-a...

Detaljnije
dr Aleksandra Bubera

06.12.2012

dr Aleksandra Bubera

Aleksandra Bubera, dr med., psihijatar i transakciono-analitički psiho...

Detaljnije
Maja Stoparić

06.12.2012

Maja Stoparić

Maja Stoparić, diplomirani psiholog i transakciono-analitički psihoter...

Detaljnije
Dragana Jovanović Boka, master pedagogije

06.12.2012

Dragana Jovanović Boka, master pedagogije

Dragana Jovanović Boka, diplomirani pedagog, (master pedagogije) psiho...

Detaljnije
Prof. dr Mirjana Divac Jovanović

06.12.2012

Prof. dr Mirjana Divac Jovanović

Vanredni profesor dr Mirjana Divac Jovanović, diplomirani psiholog i t...

Detaljnije

Šta je Transakciona analiza?

Nacionalni sertifikati

TA Knjige

  1. Najnovije vesti
  2. TAGOVI

Kurs TA 101

Pitanja i odgovori

Sign In or Create Account