Najčešća pitanja i odgovori

Transakciona analiza je racionalni pristup razumevanju ponašanja, koji je baziran na pretpostavci da svako može da nauči da poštuje sebe, da misli za sebe, donosi sopstvene odluke, ispoljava svoja osećanja. Njeni principi mogu se primeniti na poslu, kod kuće, u učionici, u susedstvu – gde god imamo posla sa ljudima.

NIKAKO!

Iako je transakciona analiza nastala kao psihoterapija, ona danas ima daleko širu primenu. Pored psihoterapijskog polja primene, postoje još i polje savetovanja, polje pedagoško-andragoškog rada, polje delovanja u radnim organizacijama i korporacijama, kao i različita polja primene od umetnosti do književnosti.

Zbog toga je osnovna edukacija iz transakcione analize otvorena svima jer su kasnije brojne specijalizacije.

Čak i oni koje zanima da postanu psihoterapeuti ne moraju biti psiholozi ili psihijatri, pa ni doktori medicine. Prema Strazburškoj deklaraciji iz 1990. (vidi sajt Saveza društava psihoterapeuta Srbije www.sdpt.org) psihoterapija je posebna profesija u koju se može ući na više različitih načina. Za nju su pogodna ulazna vrata neki humanistički fakultet, ili neki drugi fakultet. U tim slučajevima budući psihoterapeut treba da stekne dodatna znanja iz oblasti psihologije, psihopatologije, psihodijagnostike i drugih psihoterapijskih modaliteta.

Pre tridesetak godina se smatralo da je psihoterapija deo medicine tako da je legalno bila dostupna samo lekarima koji su zakonski bili definisani kao zdravstveni radnici koji se smeju baviti terapijom. Čak ni klinički psiholozi koji su imali status zdravstvenog saradnika nisu se mogli baviti psihoterapijom.

U novije vreme psihoterapija je definisana kao posebna profesija. Zbog toga je i pokrenut fakultet za psihoterapiju Sigmund Frojd u Beču čiji studenti nakon pet godina studiranja i pridobijanja naziva Master psihoterapije postaju psihoterapeuti.

Psihoterapija je kao disciplina otvorena i svim ostalima koji su završili neki fakultet, poželjno humanistički fakultet ili fakultet iz oblasti društvenih nauka.

Ljudi koji u psihoterapuju ulaze na ova vrata moraju pridobiti dodatna znanja kroz program PSIHOTERAPIJSKE PROPODEVTIKE koja definiše koja su to znanja potrebna da ih poznaje bilo koji psihoterapeut, bez obzira na to za koji psihoterapijski modalitet se opredelio. Ovaj program definiše Savez društava psihoterapeuta Srbije www.SDPT.org .

Pored propodevtike potrebno je ispuniti i kriterijume unutar specifičnog psihoterapijskog modaliteta za koji se kandidat opredeli.

Potrebno je znati da zbog specifičnosti psihoterapijskog posla sticaje diplome nije zagarantovano ukoliko supervizori procene da kandidat nije na tom stepenu ličnog razvoja da kao psihoterapeut ne šteti svojim klijentima.

NIJE. Uvodni kurs iz tranakcione analize koje nazivamo TA 101 je namenjen svima koje zanima primena TA bilo u radu sa ljudima, bilo u vlastitom životu. Akcenat je na usvajanju informacija, modela, načina razmišljanja i filozofije transakcione analize. To ne znači da nema praktičnih vežbi ili da se tokom kursa ne tretiraju i neki lični momenti polaznika kursa, ali se nikako ove grupe ne mogu nazvati terapijskim grupama.

Štaviše, ove edukacijske grupe nisu namenjene klijentima, odnosno pacijentima, odnosno ljudima koji su, po mišljenju edukatora, “suviše neurotične”. Zbog toga edukator ima pravo da osobu upozori i da joj preporuči neki intenzivniji oblik tretmana.

Uvodni trening u transakcionu analizu se naziva TA 1 i propisano je njegovo minimalno trajanje. Ovaj trening se trenutno nudi u dva formata: starter i basic.

U starter formatu ovaj kurs može biti organizovan kao dvodnevni kurs koji ukupno traje 12 sati. Smisao starter kursa je da tokom ovog malog broja sati omogući zainteresovanima da se upoznaju sa osnovnim idejama i konceptima transakcione analize od strane akreditovanog učitelja. Nakon toga polaznici odlučuju da li žele da pristupe naprednom treningu iz transakcione analize, za koji je uobičajeno da traje više godina.

U bejzik formatu se, u stvari, radi o prvoj godini treninga u koju je ugrađen TA 101 kurs. Uobičajeno je da traje deset jednodnevnih radionica, dakle oko 60 sati. Tokom ovog perioda polaznici dobijaju šire i dublje znanje iz najvažnijih delova TA teorije i upoznaju se sa nekim osnovnim TA postupcima i tehnikama. Na taj način polaznici dobijaju solidno znanje iz osnovne TA teorije koju mogu primeniti u svom privatnom životu, profesionalnom radu i ličnom rastu i razvoju. Naša iskustva su da ovakav trening ostavlja značajan trag na to kako polaznici doživljavaju sebe, druge i svet. Na završetku postoji usmeni ispit i polaznici dobijaju pored međunarodne potvrde i nacionalnu diplomu sa istaknutim brojem sati treninga. Ukoliko se polaznik odluči da nastavi napredni trening, onda mu se svi sati sa prve godine priznaju kao napredni trening.