Šta je transakciona analiza

Transakciona analiza ili, skraćeno, TA, je teorija ličnosti i teorija komunikacije koju je krajem pedesetih godina ustanovio američki psihijatar Erik Bern (Eric Berne).

Reč »transakcija« označava razmenu poruka između dve ili više osoba, tako da je transakciona analiza u stvari analiza komunikacije. Na osnovu analize kako ljudi komuniciraju moguće je pretpostaviti njihova unutrašnja stanja i unutrašnju dinamiku. Transakciona analiza ima čitav niz uzbudljivih koncepata koji pomažu da se shvati kako ljudi funkcionišu.

Kao sistematska psihoterapija, TA se koristi u individualnom, grupnom i porodičnom tretmanu. Psihološke i komunikacijske tehnike koje su nastale u okviru TA psihoterapije prihvaćene su i u drugim oblastima u kojima postoji intenzivan rad sa ljudima, tako da nakon obogaćenja ovih tehnika danas u TA postoje četiri specijalizacije za različita područja primene (i četiri vrste diploma). Ta područja su:

  • psihoterapija,
  • psihosocijalno savetovanje (koučing, razne vrste savetovanja),
  • podučavanje (nastava, pedagogija, andragogija, treninzi,…)
  • korporacije.

Psihoterapijska primena transakcione analize podrazumeva rad sa ljudima čije su smetnje definisane kao mentalni poremećaji i koje su obuhvaćene savremenom psihijatrijskom klasifikacijom bolesti (MKB-10). Ranije je ova oblast bila rezervisana za lekare i psihologe, a danas se smatra da je psihoterapija posebna profesija. To znači da su vrata psihoterapije otvorena mnogima koji su završili i druge fakultete, a koji ispune potrebne uslove za psihoterapeuta.

Savetodavna primena TA se odnosi na rad sa ljudima kojima je potrebna psiho-socijalna pomoć zbog neke krize u kojoj su se našli, ali koji se ne mogu smatrati mentalno poremećenima. Podrazumeva rad na unapređenju ljudskih potencijala u različitim oblastima života (koučing), kao i preventivni rad. Ova specijalizacija je pogodna za one koji rade u savetovalištima, centrima za socijalni rad, školama i sličnim ustanovama.

Korporativna TA ili organizaciona primena TA (primena u radnim organizacijama) podrazumeva rad sa grupama i timovima koji su usmereni ka ostvarenju nekog cilja (tim, korporacija, organizacija, udruženje, preduzeće, itd.) gde je osnovna namena poboljšanje njihove efikasnosti, kao i rad s problemima vođenja i rukovođenja. Ova oblast je otvorena za sve one koji se bave ovom problematikom od hjuman risors menadžera, industrijskih psihologa, do profesionalnih menadžera i konsultanata.

Pedagoška primena TA podrazumeva rad sa zdravom decom i odraslima u nekom od konteksta podučavanja. Primena TA omogućava efikasnije podučavanje bilo da je reč o učenju ili o treningu. Takođe je cilj ostvarenje potencijala ličnosti i prevencija poremećaja. Ovom vrstom TA bave se pedagozi, vaspitači, učitelji, nastavnici, profesori, andragozi, itd.

Iako postoje izvesna preklapanja između ovih oblasti primene, danas se smatra da svaka oblast primene zahteva od budućeg transakcionog analitičara poznavanje posebnih znanja i veština.