Organizacioni Transakcioni Analitičar

Formalni uslovi za sticanje sertifikata organizacione transakcione analize

Za dobijanje nacionalnog sertifikata  organizacione Tansakcione analize –OTA   potrebno je ispuniti uslove koje propisuje program  OTA edukacije  u primeni transakcione analize u organizacijama, na poljima organizacijskih procesa, identifikacije potreba zaposlenih različitih nivoa, planiranja intervencija na nivou pojedinca, grupe i organizacije, sa ciljem pozitivnih promena.

  • Ukupno 140 sati grupnog treninga
  • Ukupno 60 sati teorije, 80 sati individualnog i grupnog rada u organizacijskom kontekstu.
  • Student završne godine fakulteta, ili Diploma fakulteta ili visoke škole (diplomirani ili master nivo).
  • Jednogodišnji program.
  • Redovno prisustvo (maksimalno tri izostanka tokom edukacije)
  • Obavezan grupni prikaz rada odobren od strane edukatora i prikazan pred grupom (analiza slučaja iz organizacijskog konteksta, dijagnoza problema kroz OTA i TA koncepte)
  • Završna individulna prezentacija i prihvaćen pismeni rad (prikaz i analiza slučaja, organizacijska dijagnoza i plan intervencija u odnosu na definisan problem – vremenski okvir, prioriteti i vrste intervencija).
  • Uslov za sertifikaciju je obavezan TA vikend za polaznike koji nemaju minimum bazični nivo TA 101.
  • Usvajanje i pridržavanje etičkih i profesionalnih standarda.
  • Plaćena godišnja članarina TA Centru.

Preambula

S obzirom na nedostatke u postojećem sistemu sertifikacije u transakcionoj analizi, koje smo uočili u našoj zemlji, a koje regulišu odgovarajuća tela Međunarodnog (ITAA) i Evropskog udruženja za transakcionu analizu (EATA), a koji su doveli do toga da je broj onih koji dođu do međunarodnog naziva Certified Transactional Analyst (u daljem tekstu CTA) u odnosu na sve koji započnu naprednu edukaciju u transakcionoj analizi manji od 1%, pojavila se potreba da se razvije jedan dodatni model treninga i sertifikacije u transakcionoj analizi, koji je ovde izložen.

Nosilac ovog modela je International Transactional Analysis Academy, sa sedištem u Ljubljani, tako da sertifikati koje dodeljuje TA centar su u sistemu treninga ove akademije. Po sticanju nekog od sertifikata koji u sebi nosi naziv Transakcioni analitičar, osoba se može prijaviti za članstvo u Međunarodnom Institutu za transakcionu analizu, čije je sedište takođe u Ljubljani, a u svojstvu redovnog člana ovog instituta. Godišnja članarina je za našu zemlju 50 €.

Novi model edukacije i sertifikacije u transakcionoj analizi (u daljem tekstu MESTA, a na engleskom MECTA) je razvijen kao dodatni sistem edukacije koji ne pretenduje da zameni uspostavljeni međunarodni sistem koji vodi ka nazivu Certified Transactional Analyst in Psychotherapy. MESTA treba shvatiti kao dopunu međunarodnom sistemu. Zbog toga su svi treneri i supervizori u MESTA istovremeno akreditovani treneri i supervizori u tradicionalnom, međunardonom modelu edukacije i sertifikacije u transakcionoj analizi (Međunardno i Evropsko udruženje za transakcionu analizu. To znači da su sati treninga i supervizija kod ovih trenera i supervizora validni u oba modela sertifikacije, tradicionalnom (ITAA i EATA) i novom (MECTA), tako da samo od edukanta zavisi u kom modelu će tražiti sertifikaciju ili će se opredeliti za oba modela tako da stekne dve vrste sertifikata. Iako je na međunarodnom nivou uočeno da postojeći tradicionalni sistem ima brojne nedostatke na različitim nivoima (CTA; supervizore; trenere; itd), što je dovelo do rasprave o reviziji i modifikaciji ovog modela, MESTA alternativa ovom sistemu. To znači da svi koji traže sertifikaciju u MESTA moraju unapred znati da ovo nije međunarodno prihvaćen sistem sertifikacije u transakcionoj analizi i da može biti osporavan od drugih TA udruženja čiji je sistem treninga i sertifikacije tradicionalan. Međutim ovo osporavanje se može ticati samo sertifikata po sebi, ali ne i sati treninga, supervizije i ličnog rada. Međunarodno nepriznavanje MESTA sertifikata nije automatsko jer je dosadašnje iskustvo da se ovi sertifikati priznaju u različitim državama kao validni, od strane institucija, organizacija i asocijacija, pa i samih država.