Transakcioni analitičar – psihoterapeut (Transactional Analyst – Psychotherapist)

Formalni preduslovi za sticanje sertifikata transakcionog analitičara – psihoterapeuta

Uslovi za sticanje naziva psihoterapeut su propisani od strane Evropskog udruženja za psihoterapiju (europsyche.org) i Saveza (društava) psihoterapeuta Srbije (savezpsihoterapeuta.org) i važe za sve naučno priznate psihoterapijske modalitete (škole).

 • Vrata za profesiju psihoterapeuta su otvorena za sve koji su zavrsili bilo koji fakultet. Formula je: diploma fakulteta + položena Osnovna psihoterapijska znanja (psihoterapijska propedevtika) + zadovoljeni svi uslovi koje propisuje dati modalitet i saglasnost primarnog supervizora da je osoba dovoljno kompetentna za obavljanje samostalne psihoterapijske delatnosti. Psiholozi, psihijatri i neuropsihijatri ne moraju da polažu psihoterapijsku propodevtiku. Svima ostalima se priznaju određeni ispiti koje se položili tokom ranijih studija, a koji se preklapaju sa ispitima na propedevtici, tako da moraju da polažu samo one ispite koje nisu slušali. Više informacija o propedevtici možete pogledati na sajtu Centra za psihoterapijske studije iz Beograda (psihoterapijskestudije.rs)
 • studentkinje/studenti završne godine odgovarajućih visokih škola i fakulteta mogu učestvovati u programu, ali pravo na sertifikat transakcionog analitičara – psihoterapeuta TA Centra imaju kada ispune obrazovne kvalifikacije (240 ESPB)
 • posedovanje sertifikata transakcionog analitičara – savetnika TA Centra
 • redovno prisustvo (maksimalno tri izostanka od ukupno 10 sastanaka na trećoj godini treninga, kao i maksimalno tri izostanka od ukupno 10 sastanaka na četvrtoj godini treninga, kao i maksimalno tri izostanka od ukupno 10 sastanaka na petoj godini treninga).
 • ukupni trening u trajanju od minimum pet godina koji obuhvata 650 sati teorije (360 sati mora biti u obliku direktnog treninga, a ostalo može kroz proučavanje literature) uz dodatak broja sati prema preporuci edukatora
 • obavezan lični rad, individualni i grupni, u ukupnom trajanju od 250 sati, od čega minimum 150 sati mora biti individualno uz dodatak broja sati prema preporuci supervizora
 • obavezan rad sa klijentima od kojih većina ima neku dijagnozu mentalnog poremećaja u ukupnom trajanju od najmanje 450 sati
 • supervizije u ukupnom trajanju od 150 sati. 50 sati se prenosi sa prethodnog nivoa, a ostalih 100 sati mora biti sa najmanje deset različitih klijenata i sa najmanje pet različitih dijagnoza
 • redovne intervizije (minimum 15 sati po godini edukacije)
 • dnevnik ispunjenih formalnih uslova (logbook)
 • seminarski rad odobren od strane primarnog supervizora, kao i edukatora i prikazan pred grupom
 • minimalno tri strukturisana supervizijska prikaza predstavljena  pred primarnim supervizorom (Uputstvo: nakon minimum 10 seansi rada sa klijentom, opisati jasno neželjeno stanje, željeno stanje, terapijski ugovor, podciljeve, terapijske tehnike, intervencije, TA dijagnistiku kroz minimalno 5 TA koncepata, a ukoliko je potrebno i dijagnostičku kategoriju. Postaviti supervizijsko pitanje koristeći TA rečnik. Prikazani klijent treba da zadovoljava kriterijume za neki psihopatološki poremećaj.)
 • završna studija slučaja koja je odobrena od primarnog supervizora, a koja se prezentuje edukatoru i grupi nakon ispunjenih ostalih formalnih preduslova
 • saglasnost o kvalitetu rada i zadovoljavanju kriterijuma od edukatora, mentora i primarnog supervizora
 • usvajanje i pridržavanje etičkih i profesionalnih standarda
 • potpisana saglasnost o čuvanju profesionalne tajne
 • plaćena godišnja članarina u TA Centru ( 600 dinara godišnje)
 • osobe koje ne ispunjavaju prethodno navedene preduslove stiču pravo da apliciraju za sertifikat transakcionog analitičara – psihoterapeuta ukoliko ih ispune naknadno

Osobe koje steknu sertifikat Transakcioni analitičar – psihoterapeut, mogu na osnovu toga dobiti nacionalni Sertifikat za psihoterapiju koji izdaje Savez (društava) psihoterapeuta Srbije. To im omogućuje da budu prepoznati kao psihoterapeuti u Republici Srbiji.

Oni koji žele da se bave psihoterapijom u inostranstvu, ili imaju ambiciju da postanu TA edukatori i supervizori, moraju polagati međunarodni ispit kod Međunarodne asocijacije za transakcionu analizu (ITAAworld.org) ili Evropske asocijacije za transakcionu analizu (EATAnews.org) i steći njihov sertifikat Certified Transactional Analyst in Psychotherapy. Na osnovu tog sertifikata mogu dobiti i European Certificate for Psychotherapy koji izdaje Evropska asocijacija za psihoterapiju.

Preambula

S obzirom na nedostatke u postojećem sistemu sertifikacije u transakcionoj analizi, koje smo uočili u našoj zemlji, a koje regulišu odgovarajuća tela Međunarodnog (ITAA) i Evropskog udruženja za transakcionu analizu (EATA), a koji su doveli do toga da je broj onih koji dođu do međunarodnog naziva Certified Transactional Analyst (u daljem tekstu CTA) u odnosu na sve koji započnu naprednu edukaciju u transakcionoj analizi manji od 1%, pojavila se potreba da se razvije jedan dodatni model treninga i sertifikacije u transakcionoj analizi, koji je ovde izložen.

Nosilac ovog modela je International Transactional Analysis Academy, sa sedištem u Ljubljani, tako da sertifikati koje dodeljuje TA centar su u sistemu treninga ove akademije. Po sticanju nekog od sertifikata koji u sebi nosi naziv Transakcioni analitičar, osoba se može prijaviti za članstvo u Međunarodnom Institutu za transakcionu analizu, čije je sedište takođe u Ljubljani, a u svojstvu redovnog člana ovog instituta. Godišnja članarina je za našu zemlju 50 €.

Novi model edukacije i sertifikacije u transakcionoj analizi (u daljem tekstu MESTA, a na engleskom MECTA) je razvijen kao dodatni sistem edukacije koji ne pretenduje da zameni uspostavljeni međunarodni sistem koji vodi ka nazivu Certified Transactional Analyst in Psychotherapy. MESTA treba shvatiti kao dopunu međunarodnom sistemu. Zbog toga su svi treneri i supervizori u MESTA istovremeno akreditovani treneri i supervizori u tradicionalnom, međunardonom modelu edukacije i sertifikacije u transakcionoj analizi (Međunardno i Evropsko udruženje za transakcionu analizu. To znači da su sati treninga i supervizija kod ovih trenera i supervizora validni u oba modela sertifikacije, tradicionalnom (ITAA i EATA) i novom (MECTA), tako da samo od edukanta zavisi u kom modelu će tražiti sertifikaciju ili će se opredeliti za oba modela tako da stekne dve vrste sertifikata. Iako je na međunarodnom nivou uočeno da postojeći tradicionalni sistem ima brojne nedostatke na različitim nivoima (CTA; supervizore; trenere; itd), što je dovelo do rasprave o reviziji i modifikaciji ovog modela, MESTA alternativa ovom sistemu. To znači da svi koji traže sertifikaciju u MESTA moraju unapred znati da ovo nije međunarodno prihvaćen sistem sertifikacije u transakcionoj analizi i da može biti osporavan od drugih TA udruženja čiji je sistem treninga i sertifikacije tradicionalan. Međutim ovo osporavanje se može ticati samo sertifikata po sebi, ali ne i sati treninga, supervizije i ličnog rada. Međunarodno nepriznavanje MESTA sertifikata nije automatsko jer je dosadašnje iskustvo da se ovi sertifikati priznaju u različitim državama kao validni, od strane institucija, organizacija i asocijacija, pa i samih država.

Resursi:

 1. Formular za logbook
 2. Uputstvo za pisanje studije slučaja za TA psihoterapeuta
 3. Uputstvo za pisanje studije slučaja internacionalne ogranizacije ITAA
 4. Etička komisija
 5. Etički kodeks
 6. Ključne psihoterapijske kompetencije,
 7. Izjava o profesionalnom obavezivanju
 8. Obrazac supervizijske procene

Sve navedene resurse možete preuzeti na stranici: dokumenti.