Transakcioni analitičar – savetnik (Transactional Analyst – Counselor)

Formalni preduslovi za sertifikat transakcionog analitičara – savetnika

Za dobijanje nacionalnog sertifikata transakcionog analitičara – savetnika potrebno je ispuniti sve uslove koje propisuje program edukacije i treninga u primeni transakcione analize pri savetovanju u psihosocijalnom kontekstu sa osobama koje nisu mentalno poremećene, čime se stiče pravo na naziv transakcioni analitičar – savetnik.

 • bazični sertifikat TA Centra i sertifikat TA praktičara.
 • redovno prisustvo (maksimalno tri izostanka od ukupno 10 sastanaka na trećoj godini treninga, kao i maksimalno tri izostanka od ukupno 10 sastanaka na četvrtoj godini treninga)
 • diploma fakulteta ili visoke škole (diplomirani ili master nivo) iz psihologije, medicine, socijalnog rada i srodnih profesija koje zakonski pripadaju oblasti mentalnog zdravlja. Ukoliko je u pitanju druga struka preporuka je polaganje ispita iz oblasti propedevtike, a obavezno je znanje iz psihodijagnostike i kliničke psihologije
 • studenti završne godine odgovarajućih visokih škola i fakulteta mogu učestvovati u programu, ali pravo na sertifikat transakcionog analitičara – savetnika TA Centra imaju kada ispune obrazovne kvalifikacije
 • ukupan trening treba da traje najmanje četiri godine i da obuhvati najmanje 360 sati prisustva grupnom treningu od čega do 120 sati podrazumeva proučavanje literature uz dodatak broja sati prema preporuci edukatora
 • obavezan lični rad, individualni i grupni, a najmanje 70 sati, od čega minimum 40 sati mora biti individualno uz dodatak broja sati prema preporuci supervizora
 • najmanje 250 sati rada sa klijentima
 • najmanje 50 sati supervizija od kojih je minimum 75% kod preporučenih supervizora TA centra.
 • redovne intervizije (minimum 15 sati po godini edukacije)
 • dnevnik ispunjenih formalnih uslova ( logbook)
  link ka formularu logbooka
 • Seminarski rad odobren od strane primarnog supervizora i prikazan pred grupom
 • minimalno tri strukturisana supervizijska prikaza predstavljena pred primarnim supervizorom (Uputstvo: nakon minimum 10 seansi rada sa klijentom, opisati jasno neželjeno stanje, željeno stanje, terapijski ugovor, podciljeve, terapijske tehnike, intervencije, TA dijagnistiku kroz minimalno 5 TA koncepata, a ukoliko je potrebno i dijagnostičku kategoriju. Postaviti supervizijsko pitanje koristeći TA rečnik.)
 • završna studija slučaja odobrena od strane primarnog supervizora koja se prezentuje edukatoru i grupi
 • saglasnost o kvalitetu rada i zadovoljavanju kriterijuma od edukatora, mentora i primarnog supervizora
 • usvajanje i pridržavanje etičkih i profesionalnih standarda
 • potpisana saglasnost o čuvanju profesionalne tajne
 • plaćena godišnja članarina u TA Centru (600 dinara godišnje)
 • studentkinje/studenti završne godine odgovarajućih visokih škola i fakulteta mogu učestvovati u programu, ali pravo na sertifikat transakcionog analitiičara – savetnika TA Centra imaju kada ispune obrazovne kvalifikacije

Osobe koje ne ispunjavaju prethodno navedene preduslove stiču pravo da apliciraju za sertifikat transakcionog analitičara – savetnika ukoliko ih ispune naknadno

Preambula

S obzirom na nedostatke u postojećem sistemu sertifikacije u transakcionoj analizi, koje smo uočili u našoj zemlji, a koje regulišu odgovarajuća tela Međunarodnog (ITAA) i Evropskog udruženja za transakcionu analizu (EATA), a koji su doveli do toga da je broj onih koji dođu do međunarodnog naziva Certified Transactional Analyst (u daljem tekstu CTA) u odnosu na sve koji započnu naprednu edukaciju u transakcionoj analizi manji od 1%, pojavila se potreba da se razvije jedan dodatni model treninga i sertifikacije u transakcionoj analizi, koji je ovde izložen

Novi model edukacije i sertifikacije u transakcionoj analizi (u daljem tekstu MESTA) je razvijen kao dodatni sistem edukacije koji ne pretenduje da zameni uspostavljeni međunarodni sistem. MESTA treba shvatiti kao dopunu međunarodnom sistemu. Zbog toga su svi treneri i supervizori u MESTA istovremeno akreditovani treneri i supervizori u tradicionalnom, međunardonom modelu edukacije i sertifikacije u transakcionoj analizi. To znači da su sati treninga i supervizija kod ovih trenera i supervizora validni u oba modela, tradicionalnom i novom, tako da samo od edukanta zavisi u kom modelu će tražiti sertifikaciju ili će se opredeliti za oba modela tako da stekne dve vrste sertifikata.Iako je na međunarodnom nivou uočeno da postojeći tradicionalni sistem ima brojne nedostatke na različitim nivoima (CTA; supervizore; trenere; itd), što je dovelo do rasprave o reviziji i modifikaciji ovog modela, ne postoji saglasnost oko toga da je MESTA alternativa ovom sistemu. To znači da svi koji traže sertifikaciju u MESTA moraju unapred znati da ovo nije međunarodno prihvaćen sistem sertifikacije u transakcionoj analizi i da može biti osporavan od drugih TA udruženja čiji je sistem treninga i sertfikacije tradicionalan.

Resursi:

 1. Formular za logbook
 2. Uputstvo za pisanje studije slučaja za TA savetnika
 3. Uputstvo za pisanje studije slučaja internacionalne ogranizacije ITAA
 4. Etička komisija
 5. Etički kodeks
 6. Ključne psihoterapijske kompetencije
 7. Izjava o profesionalnom obavezivanju
 8. Obrazac supervizijske procene

Sve navedene resurse možete preuzeti na stranici: dokumenti.