Teoretičar Transakcione Analize (Theoretical Transactional Analyst)

Edukacija za TA teoretičara se prilagođava specifičnim interesovanjima i oblastima primene transakcione analize polaznika u obuci i dizajnira se u dogovoru sa edukatorom, na kraju druge godine zajedničke edukacije. Ovaj sertifikat odgovara osobama koje zanima komparacija teorija, analiza, pisanje stručnih radova i istraživanja u TA.

Formalni preduslovi za sticanje sertifikata TA teoretičara

 • posedovanje sertifikata TA praktičara
 • ukupno 180 sati grupnog treninga
 • ukupno 50 sati ličnog rada od kojih je najmanje 20 sati individualno
 • tri seminarska rada
 • prezentiran i prihvaćen završni pismeni rad
 • usvajanje i pridržavanje etičkih i profesionalnih standarda
 • plaćena godišnja članarina TA Centru

Preambula

S obzirom na nedostatke u postojećem sistemu sertifikacije u transakcionoj analizi, koje smo uočili u našoj zemlji, a koje regulišu odgovarajuća tela Međunarodnog (ITAA) i Evropskog udruženja za transakcionu analizu (EATA), a koji su doveli do toga da je broj onih koji dođu do međunarodnog naziva Certified Transactional Analyst (u daljem tekstu CTA) u odnosu na sve koji započnu naprednu edukaciju u transakcionoj analizi manji od 1%, pojavila se potreba da se razvije jedan dodatni model treninga i sertifikacije u transakcionoj analizi, koji je ovde izložen

Novi model edukacije i sertifikacije u transakcionoj analizi (u daljem tekstu MESTA) je razvijen kao dodatni sistem edukacije koji ne pretenduje da zameni uspostavljeni međunarodni sistem. MESTA treba shvatiti kao dopunu međunarodnom sistemu. Zbog toga su svi treneri i supervizori u MESTA istovremeno akreditovani treneri i supervizori u tradicionalnom, međunardonom modelu edukacije i sertifikacije u transakcionoj analizi. To znači da su sati treninga i supervizija kod ovih trenera i supervizora validni u oba modela, tradicionalnom i novom, tako da samo od edukanta zavisi u kom modelu će tražiti sertifikaciju ili će se opredeliti za oba modela tako da stekne dve vrste sertifikata.Iako je na međunarodnom nivou uočeno da postojeći tradicionalni sistem ima brojne nedostatke na različitim nivoima (CTA; supervizore; trenere; itd), što je dovelo do rasprave o reviziji i modifikaciji ovog modela, ne postoji saglasnost oko toga da je MESTA alternativa ovom sistemu. To znači da svi koji traže sertifikaciju u MESTA moraju unapred znati da ovo nije međunarodno prihvaćen sistem sertifikacije u transakcionoj analizi i da može biti osporavan od drugih TA udruženja čiji je sistem treninga i sertfikacije tradicionalan.

Resursi:

 • Formular za logbook
 • Uputstvo za pisanje studije slučaja
 • Etička komisija
 • Etički kodeks

Sve navedene resurse možete preuzeti na stranici: dokumenti.